Учні мають право на:

• навчання впродовж життя та академічну мобільність;

• індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

• якісні освітні послуги;

• справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

• відзначення успіхів у своїй діяльності;

• свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

• безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

• повагу людської гідності;

• захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

• користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів;

• доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

• особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти.

Учні зобов’язані:

• виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

• поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

• відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує, довкілля;

• дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Примітка. Пам’ятка розроблена відповідно до статті 53 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 No 2145-VIII.